مجتمع تولیدی دشت فوم دشتستان

مجتمع تولیدی دشت فوم دشتستان با شماره ثبت 1582وجوازتاسیس صنایع ومعان درسال 1388...